Program - "Za życiem"

 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

 • Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.

 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.

 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

 • Informacji na temat programu udziela:

  Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

  ul. Niedziałkowskiego 9

 • telefonicznie:

  77 454 92 16, 77 454 92 17

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

  Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” ( wzór w załączniku)

 • Zaświadczenie lekarskie( wzór w załączniku)

 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” ( wzór
  w załączniku)

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

 • Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

1. poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 • prowadzeniu akcji informacyjnych;

2. wsparcie polegające na:

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,

 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.

  3. koordynacja polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez: